Płatności

Dzieci 6 letnie mają pobyt w przedszkolu bezpłatny

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.00 do 12.00.

Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  i innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa: uchwała nr XI/91/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 sierpień 2019 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Kraśnik

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przez Miasto Kraśnik są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Określa się wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1,00 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się całkowite zwolnienie z opłat, o których mowa w § 2 w odniesieniu do zajęć z religii organizowanej na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

§ 3. 2. Opłatę o której mowa § 2, nie pobiera się za dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł (wyżywienie obejmuje wyłącznie koszt zakupu surowców do przygotowania posiłku):

  • śniadanie – 1,80 zł
  • obiad – 3,50 zł
  • podwieczorek – 1,20 zł

Rodzic, Opiekun prawny oświadcza, że dziecko korzystać będzie z wyżywienia w liczbie posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wyliczana jest w oparciu o iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.

Prosimy o dokonywanie opłat niezwłocznie po otrzymaniu płatności. 

Nr konta bankowego:  25 1240 5497 1111 0010 4020 6823
Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl