Statuty i procedury

ROZDZIAŁ III.

Organa przedszkola i ich kompetencje.

Organami przedszkola są:

§ 5

  1. Organami przedszkola są:

  2. 1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,2) Rada Pedagogiczna,3) Rada Rodziców.
   1. Kompetencje Dyrektora:

   1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

   2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

   3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

   4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

   5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

   6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

   7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

   8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

   9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

   1. Zadania Dyrektora:

   1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

   2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

   3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

   4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

   5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

   6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

   7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

   8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

   9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

   10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

   11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

   12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

   13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

   14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

   16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

   17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

   1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

   1) wykonuje uchwały Rady Miasta Kraśnik w zakresie działalności przedszkola,

   2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

   3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

   § 6

   1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
   2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
   3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
   4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
   5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

   1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

   2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

   3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   4) uchwalenie statutu przedszkola,

   5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

   6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

   1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

   2) projekt planu finansowego przedszkola,

   3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

   4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

   1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
   2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta Kraśnik o odwołanie z funkcji Dyrektora.
   3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
   4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

      11.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O
   wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

   1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
   2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
   3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

    § 7

   1. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
   2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
   3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
   4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
   5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
   6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

   1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

   2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

   1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
   2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

    § 8

   1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
   2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
   3. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

   1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie decyzji ostatecznych należy
   do dyrektora przedszkola;

   2) przed rozstrzygnięciem sporu, dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się
   ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

   3) dyrektor przedszkola podejmuje działania na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

   4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze;

   1. W przypadku sporu między organami przedszkola , w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powołany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
   2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzje w drodze głosowania.
   3. Strony sporu zobowiązane są przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
   4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl