Statuty i procedury

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola.

§ 9

 

  1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

  1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

  2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu z zestawu programów dopuszczonych przez dyrektora oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w razie potrzeby.

  3) w przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i muszą byś dopuszczone przez dyrektora .

  4) praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową i dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

  1. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, podczas których dzieci mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  2. Przedszkole organizuje naukę religii dla dzieci w oddziałach „0”. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

  § 10

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25
  3. Ze względu na niską frekwencję dzieci oraz w okresie ferii zimowych i wiosennych i innych dniach wskazujących na możliwość niskiej frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów (połączyć grupy) zagospodarowując czas pracy poszczególnych pracowników na wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji potrze pracy placówki.
  4. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych (nie więcej niż 25 dzieci)
  5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
  6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

   § 11

  1. Ramowy rozkład dnia:

  1) Organizację stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka..

  2) Godziny realizacji podstawy programowej odbywają się podczas całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

  3). Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

  4) Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

  § 12

  1. Organizacja zajęć dodatkowych

 • 1) W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, uwzględniające zainteresowania oraz indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
  • Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny.
  • Dyrektor przedszkola aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych może:
  1. Powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,
  2. Zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć,
  3. Podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć.
  • Zajęcia odbywają się w czasie przebywania dziecka w przedszkolu, poza czasem przewidzianym na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
  • Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe opracowują programy nauczania na dany rok szkolny
  • Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi:
  1. 3-4 latki – 15-20 min.
  2. 5-6 latki – 25-30 min.
  3. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

  1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

  2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

  1. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

   § 13

  1. Przedszkole jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

  1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin; przedszkole jest czynne
  w godzinach od 6.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

  2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

  3) przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący. W okresie przerwy, dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu

  4) przerwa wakacyjna jest wykorzystana na:

  1. a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
  2. b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.
  3. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

  § 14

  Wysokość opłat za przedszkole

  1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraśnik oraz rodziców- w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
  2. Wysokość opłat za każdą godzinę zajęć przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci do lat 5 wynika z Uchwały podjętej przez Radę Miasta.
  3. Stawki żywieniowe ustalone są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, obejmującej wyłącznie koszt zakupu surowców
   do przygotowania tego posiłku.
  4. Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wyliczana jest w oparciu o iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej/ stawki posiłku za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, zgłoszony z wyprzedzeniem, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszym dniu nieobecności.
  5. Opłaty podlegające zwrotowi w oparciu o listę obecności dziecka z danego miesiąca zalicza się na poczet opłat za następny miesiąc.
  6. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
  7. Opłatę dokonuje się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.
  8. W przypadku zalegania z opłatą za okres dwóch miesięcy, dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy wychowanków po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie i wyznacza dodatkowy termin uiszczenia należności. Skreślenie z listy wychowanków poprzedzone jest uchwałą rady pedagogicznej.
  9. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
  10. Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na następny rok szkolny
  11. Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego korzystało dziecko.
  12. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola na ogólnie przyjętych zasadach
  13. Rodzicom przysługuje możliwość zwolnienia z 50% opłaty pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych przez organ prowadzący i złożenia odpowiednio udokumentowanego wniosku.

   § 15

  1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

  1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

  2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

  3) plac zabaw,

  4) sale do terapii logopedycznej i psychologiczno- pedagogicznej

  W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające zainteresowania i indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Wszystkie zajęcia dodatkowe są finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

  § 16

  1. Organizacja zajęć dodatkowych:
  1. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.
  2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
  3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów praw
Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl