Statuty i procedury

ROZDZIAŁ V
Pracownicy przedszkola

§17

 

 1. Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku zatrudnia nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Placówka zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 18

Nauczyciele

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 4. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 5. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 6. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 8. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 9. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 10. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 11. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

4) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

5) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

6) eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, informacji dla rodziców oraz innych uroczystości,  na które są zapraszani rodzice,

8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

11) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

12) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

13) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

14) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

15) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

16) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
 3. c) włączenia ich w działalność przedszkola,

17) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

18) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

19) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

20) udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,

21) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

§ 19

 

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 19

Do zadań Punktu Konsultacyjnego psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznawanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 20

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) przekazywanie porad i wskazówek dla rodziców na warsztatach i konferencjach odbywających się w przedszkolu.

§ 21

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) realizują wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę pracy indywidualnej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kraśniku,

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Kraśniku.

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

§ 22

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, a także pracowników nie będących nauczycielami.

1.W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola                        w przypadku gdy:

1) liczba oddziałów będzie wynosiła co najmniej 6,

 • lokalizacja oddziału nastąpi poza budynkiem macierzystym
 • czas pracy co najmniej 2 oddziałów będzie dłuższy niż 10 godzin dziennie.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 1. Do zadań wicedyrektora należy:

1) organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie ustalonym przez dyrektora,

2) prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej w wymiarze określonym odrębnymi   przepisami,

3) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

§ 23

Pracownicy administracji i obsługi

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.
 2. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku
 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze
 4. Pracownikami nie będącymi nauczycielami są:

1) intendent

2) pomoc biurowa

3) pomoc nauczyciela

4) woźna

5) kucharz

6) pomoc kuchenna

7) konserwator

 1. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych bądź poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola kierując się organizacją i potrzebami placówki.

1) do zadań intendenta w szczególności należy:

 1. a) zaopatrywanie przedszkola w sprzęt gospodarczy i żywność oraz środki czystości;
 2. b) prowadzenie magazynu żywnościowego i gospodarczego oraz dokumentacji materiałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. c) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. d) opracowywanie dekadowych jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką
 5. e) troska o odpowiednią jakość zakupów żywieniowych i wydawanie artykułów spożywczych do kuchni
 6. f) sporządzanie codziennych raportów żywieniowych oraz comiesięcznych zestawień magazynowych;
 7. g) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikające z prawidłowego funkcjonowania przedszkola;
 8. h) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy;

2) Do zadań pomocy biurowej należy:

 1. a) pomoc biurowa podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. b) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

c)wykonywanie czynności korespondencyjnych;

 1. d) dbanie o terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. e) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych i dokumentów znajdujących się w sekretariacie;
 3. f) prowadzenie kadr oraz odpowiednie przechowywanie teczek akt osobowych

g)terminowe wykonywanie powierzonych przez dyrektora zadań

h)pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami i interesantami

 1. i) przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej

3) do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:

 1. a) współdziałanie z nauczycielem w przygotowaniu zajęć
 2. b) sprawowanie opieki nad dziećmi z danego oddziału i czuwanie nad ich bezpieczeństwem w przedszkolu i poza nim;
 3. c) dbałość o wystrój i estetykę oddziału oraz sprzęt i mienie;
 4. d) przygotować materiały i pomoce do zajęć;
 5. f) przejmowanie obowiązków w przypadku nieobecności woźnej oddziałowej;
 6. g) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola;
 7. h) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola;
 8. i) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy;
 9. Do zadań woźnej w szczególności należy:
 10. a) codzienne- bieżące oraz okresowe- generalne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń;
 11. b) podawanie dzieciom posiłków;
 12. c) pomoc przy właściwym organizowaniu wypoczynku dzieci;
 13. d) pomoc nauczycielowi przy organizowaniu zajęć;
 14. e) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola;

f ) pomaganie w utrzymaniu czystości i porządku w piwnicach i na terenie przedszkola;

 1. g) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy;

5) Do zadań kucharza/pomocy kucharza w szczególności należy:

 1. a) uczestniczenie w planowaniu jadłospisu oraz przygotowywanie planowanych posiłków;
 2. b) pobieranie produktów spożywczych z magazynu;
 3. c) uwzględnianie zasad technologii i estetyki podczas sporządzania posiłków, przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 4. d) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz wydawanie ich w wyznaczonych godzinach;
 5. e) pobierać i przechowywać próby żywieniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. f) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny, dbać o czystość pomieszczeń kuchennych, sprzętu oraz naczyń według aktualnych wymogów sanitarno-higienicznych
 7. g) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;

6) Do zadań konserwatora w szczególności należy:

 1. a) dbanie o prawidłowe funkcjonowanie oraz codzienny przegląd urządzeń mechanicznych i technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych w zakresie podstawowym oraz dokonywanie drobnych napraw tych urządzeń;
 2. b) konserwacja bieżąca;
 3. c) dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, urządzeń gospodarczych służących do utrzymania czystości w budynku;
 4. d) utrzymanie czystości i porządku w piwnicach i na terenie przedszkola;
 5. e) w okresie letnim, bieżące utrzymanie czystości w ogrodzie oraz na terenie przyległym do budynku;
 6. f) zgłaszać uszkodzenia urządzeń i sprzętu do dyrektora przedszkola;
 7. g) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy;
 8. Ponadto, każdy pracownik zobowiązany jest do:

1) dbałość o mienie przedszkola;

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

3) przestrzegania przepisów BHP i dyscypliny pracy;

4) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością placówki;

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci;

6) wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji placówki;

7) przestrzegać tajemnicy służbowej (nie udzielać informacji o przedszkolu i pracownikach)

8) przestrzegać dyscypliny pracy (punktualność, podpisywanie listy obecności)

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl