Statuty i procedury

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
  3. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.

Niniejszy statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.11.2017 r.

§ 28

Traci ważność statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku, wprowadzony uchwałą nr 1/2012 z dnia 05.01.2012 r.

§ 29

Tekst ujednolicony, podjęty Uchwałą nr 7 / 2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 5  w Kraśniku, dnia  29.11.2017 r.

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
tel: 81 884 34-84
e-mail: pm5@op.pl